Warunki Użytkowania

KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, ZGADZASZ SIE NA NASTĘPUJĄCE WARUNKI JEJ UŻYTKOWANIA.
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Niniejsza witryna jest powiązana odsyłaczami z innymi witrynami, również obsługiwanymi przez firmy z grupy Toshiba. Korzystanie z powiązanych witryn podlega warunkom użytkowania takich witryn. Jeśli niniejsze warunki użytkowania stoją w sprzeczności z warunkami użytkowania powiązanej witryny, wówczas warunki użytkowania powiązanej witryny mają pierwszeństwo w odniesieniu do takiej witryny.

Zawartość witryny
Materiały zamieszczone w niniejszej witrynie, w tym materiały w witrynach powiązanych, dostępne pośrednio lub bezpośrednio z poziomu tej witryny, są dostarczane w postaci "takiej, jakiej są", bez gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. gwarancji sprzedawalności, przydatności do określonego celu, własności i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że materiały będą wolne od błędów lub wirusów i że nie będą zawierały treści oszczerczych, obraźliwych lub szkodzących w inny sposób. Użytkownik przyjmuje na siebie całkowite koszty ewentualnej koniecznej obsługi serwisowej, napraw i poprawek. W tej witrynie mogą się też znajdować publikacje, które zawierają nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Gdy zostaną odkryte, Toshiba będzie je poprawiała według własnego uznania. Ponadto czasami do wydrukowanych wersji takich publikacji są wprowadzane zmiany. Takie poprawki i zmiany mogą być wprowadzane w niniejszej witrynie wcześniej lub później.

Odsyłacze do witryn stron trzecich
Nie utrzymujemy materiałów, do których można uzyskać dostęp z powiązanych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich materiałów. Wszelkie odniesienia do powiązanej witryny lub określonego produktu lub usługi strony trzeciej, przez samo wymienienie ich nazwy, nie stanowią ani nie sugerują, że Toshiba uznaje i zatwierdza taką witrynę. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takiego produktu lub usługi ponosi użytkownik.

Odpowiedzialność
W żadnym przypadku my, nasze podmioty stowarzyszone, personel, przedstawiciele ani dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w tym m.in. pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, wymierne, domniemane, wynikowe ani żadne inne (w tym m.in. utracone zyski, utracone dochody i inne podobne straty ekonomiczne), niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy, czy jest oparta na innej podstawie, wynikające z wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania materiałów dostępnych w tej witrynie lub witrynach powiązanych, nawet jeśli powzięliśmy informację, że podobne szkody mogą mieć miejsce, ani wynikające z roszczeń stron trzecich.

Prawo do użytkowania osobistego i prawa własności intelektualnej
Użytkownik zgadza się na korzystanie z niniejszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik może pobrać jedną kopię informacji z niniejszej witryny do jednego komputera wyłącznie do użytku osobistego, wewnętrznego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, używać, modyfikować, przesyłać, rozpowszechniać, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób ingerować w treść materiałów własnościowych lub objętych prawem auorskim dostępnych w niniejszej witrynie, z wyjątkiem sytuacji, w których posiada wyraźne zezwolenie odpowiedniego właściciela (odpowiednich właścicieli) takich materiałów. Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania z niniejszej witryny podlega warunkom mającej zastosowanie umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania lub w nim zawartej. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe w niniejszej witrynie należą do odpowiedniego właściciela (odpowiednich właścicieli). Wszelkie nieautoryzowane wykorzystywanie takich znaków i nazw jest zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nas i nasze podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, odpowiedzialnością, stratami i wydatkami (w tym związanymi z obsługą prawną) wynikającymi z korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny. Użytkownik zgadza się też przejąć odpowiedzialność w powyższych przypadkach.

Obszar zastosowania
W niniejszej witrynie znajdują się zestawienia szerokiej gamy produktów firmy Toshiba. Dlatego mogą zawierać odniesienia i odsyłacze do poszczególnych produktów i usług, które nie są (jeszcze) dostępne w danym kraju. Wszelkie takie odniesienia nie oznaczają, że Toshiba zamierza wprowadzić na rynek takie produkty i usługi w danym kraju.

Ogólne
Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Niemiec i zgodnie z nim winny być interpretowane. Toshiba zastrzega prawo do dodawania, usuwania i modyfikacji jakiegokolwiek lub wszystkich warunków użytkowania, w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia.