Dyrektywa UE RoHS

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 2002/95/WE oraz jej nowa wersja 2011/65/UE mają na celu ograniczenie stosowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 1 lipca 2006 r. wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy zakazujące sprzedaży w UE urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających następujące substancje o procentowych stężeniach wagowych w materiale jednorodnym przekraczających normy:

  • ołów (0,1%)
  • rtęć (0,1%)
  • kadm (0,01%)
  • chrom sześciowartościowy (0,1%)
  • polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
  • polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1%)

Firma Toshiba prowadzi działalność zgodnie z rygorystycznymi zasadami zarządzania środowiskowego oraz odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Poprzez specjalne projekty i najlepsze procedury zarządzania firma nieustannie usprawnia swoje działania, chroniąc zasoby naturalne i minimalizując zastosowanie substancji groźnych dla środowiska.
Toshiba Semiconductor & Storage Products Company od dawna stosuje przyjazne dla środowiska metody produkcji. Firma Toshiba uzyskała certyfikat ISO14001, a ponadto w listopadzie 2002 r. wdrożyła program „Green Procurement”, umożliwiający tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska, na długo przed wejściem w życie dyrektywy RoHS (lipiec 2006 r.).
Nasze pierwsze produkty pamięci zgodne z dyrektywą RoHS zostały wprowadzone na rynek w 2003 r.
Od początku trzeciego kwartału 2005 r. wszystkie nasze produkty konsumenckie są w pełni zgodne z dyrektywą RoHS.